روزبه ولی پور
نایب رئیس هیئت مدیره
علی اکبر تقی چیت ساز
رئیس هیئت مدیره
محمد رضا علیزاده
عضو هیئت مدیره