اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردها :
اهداف و راهبردهای هر مجموعه اقتصادی و تولیدی براساس استراتژی ها و سیاست گذاری های کلان طراحی و به مورد اجراء گذاشته می شود که اصولاً از پایداری و تداوم اجرایی نیز برخوردار می باشند شرکت تجهیز محیط نیز به عنوان زیرمجموعه شرکت ایجاد محیط وابسته به بنیادمسکن انقلاب اسلامی و تحت پوشش بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با رعایت سلسله مراتب اداری ، استراتژی و اهداف خود را با مدنظر قراردادن مجموع عوامل برون سازمانی ، درون سازمانی ، حفظ اصول و ارزشهای حاکم برجامعه با رویکرد برنامه ریزی راهبردی و بهبود و توسعه فعالیت ها برای اثربخشی و افزایش سودآوری همراه با ارتقاء توان رقابتی تدوین و پس از تصویب هیات مدیره شـرکت به مـورد اجـراء می گذارد ، فلذا اهداف و راهبردهای تدوین شده به شرح ذیل می باشد .
۱) برنامـه ریزی و حـرکت در جهت اهداف کلی شرکت از جمله ساخت مسکن با استفـاده از زمین های موجود شرکت و رعایت استاندارد ملی مسکن و ایمن سازی .
۲) رعایت الگوی مصرف با اجرای سیاست های کلی نظام و با رویکرد مکمل برنامه های دولت .
۳) برنامه ریزی برای تفکیک زمین های خام شرکت و استفاده بهینه از آن برای افزایش فعالیت ها.
۴) برنامه ریزی برای استفاده اصولی و بهینه از منابع شرکت در جهت افزایش سود صاحبان سهام .
۵) ادامه روند اصلاح و بهبود ساختار شرکت و جایگزینی نیروهای متخصص و کارآمد .
۶) تعدیل و کاهش هزینه های سربار به منظور کاهش قیمت تمام شده با رویرکرد برون سپاری .
۷) مشارکت در سـاخت و اجـرای پروژه¬ها با اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و استفاده از منابع مالی بانک¬ها.
۸) برنامه ریزی برای فعالیت در بازار رقابتی با افزایش کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصول .
الف ) چشم انداز :
شرکت تجهیز محیط با بهره مندی از تجارب و منابع و امکانات موجود و مدنظر قرار دادن اهداف در راستای برتری و پویایی خود در زمینه خدمات گسترده در عرصه ساخت و ساز کشور با تکیه بر تخصص ، تعهد ، دانش روز ، نوآوری و کارگروهی فعالیـــت می نماید که چشم انداز برنامه های آن دست یابی به حداکثر ظرفیت ساخت مسکن ، قرارگرفتن در رتبه های بالای انبوه سازی ، گسترش فعالیت ها در سطح کشور در قالب وظایف تعیین شده در اساسنامه می باشد .
ب ) استراتژی ها :
– استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن مجموعه متغیرها شامل فرصت ها و تهدیدهای برآمده از عوامل بیرونی و درون سازمانی برای استفاده اصولی و بهینه از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت جهت رسیدن به اهداف سازمانی ، به شرح ذیل تدوین گردیده است :
– استفاده از منابع: زمین های شرکت در شهرک واوان از منابع اصلی و با ارزش شرکت محسوب می شود، برای استفاده اصولی و بهینه از منابع و ایجاد ارزش افزوده، تفکیک زمین ها و تعیین کاربریهای برای اجرای پروژه های مناسب.
– حل مسائل حقوقی: حل و فصل مسائل و پرونده های حقوقی که در اثر انتقال وظایف و مسئولیت های شهرک ساز در قالب – توافقات دوجانبه و چند جانبه به سازمان های ذیربط از جمله شهرداری منتقل گردید .
– توسعه بازار: گسترش فعالیت های شرکت در سطح کشور .
– توسعه خدمات: بالا بردن حجم تولید و خدمات جاری شرکت .
– رقابت در بازار: افزایش کیفیت محصولات تولیدی با کاهش هزینه تمام شده برای کسب سهم بازار از طریق بازاریابی و ایجاد مزیت های رقابتی
– تنوع محصولات و خدمات: گسترش فعالیت های شرکت با توجه به کشش بازار و لحاظ کردن وظایف و مأموریت های اصلی شرکت .

گالری پروژه

…………

..............................

………………………………………….

.............................

…………………………………