محمدرضا علیزاده
مدیرعامل
علی اکبر تقی چیت ساز
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
معاونت فنی و اجرائی
محمد طالبی
مدیر حقوقی و  املاک