مدیران شرکت

علی اکبر تقی چیت ساز
معاون اداری و پشتیبانی

.
معاون فنی و اجرائی

محمد طالبی
مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و املاک

بابک مجتبایی
مدیر دفتر استان مازندران

سید مسعود میرهادی
سرپرست دفتر فنی

رضا کیانی
مدیر دفتر واوان

وحید نصیری
مسئول دفتر مدیرعامل