روزبه ولی پور
مدیرعامل
علی اکبر تقی چیت ساز
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
محمدرضا علیزاده
معاونت املاک و تامین عرصه
صدرالدین امیر خلخالی
معاونت فنی و اجرائی
بابک مجتبایی
مدیر دفتر مازندران
مسعود میرهادی
مدیر دفتر فنی
محمد طالبی
مدیر حقوقی و امور قراردادها